SoftBank có ý định bán ARM, Apple sẽ mua lại chăng?

SoftBank có ý định bán ARM, Apple sẽ mua lại chăng?
SoftBank có ý định bán ARM, Apple sẽ mua lại chăng?

Bài viết liên quan