Samsung dự kiến thương mại hoá 6G vào năm 2028

Samsung dự kiến thương mại hoá 6G vào năm 2028
Samsung dự kiến thương mại hoá 6G vào năm 2028

Bài viết liên quan