Các nhà sản xuất màn OLED có thể sử dụng bộ lọc phân cực (Polarizer filter) để làm cho màn hình gập trở nên mỏng và sáng hơn

Các nhà sản xuất màn OLED có thể sử dụng bộ lọc phân cực (Polarizer filter) để làm cho màn hình gập trở nên mỏng và sáng hơn
Các nhà sản xuất màn OLED có thể sử dụng bộ lọc phân cực (Polarizer filter) để làm cho màn hình gập trở nên mỏng và sáng hơn

Bài viết liên quan