Máy Mac đầu tiên của Apple chạy ARM có thể là Macbook 12 inch với bàn phím cánh bướm và hỗ trợ 5G

Máy Mac đầu tiên của Apple chạy ARM có thể là Macbook 12 inch với bàn phím cánh bướm và hỗ trợ 5G
Máy Mac đầu tiên của Apple chạy ARM có thể là Macbook 12 inch với bàn phím cánh bướm và hỗ trợ 5G

Bài viết liên quan