Face ID sớm có trên Macbook trong tương lai?

Face ID sớm có trên Macbook trong tương lai?
Face ID sớm có trên Macbook trong tương lai?

Bài viết liên quan