Lệnh cấm mới của Mỹ dành cho Huawei có thể ảnh hưởng nặng nề tới hơn 800 doanh nghiệp tại Nhật Bản

Lệnh cấm mới của Mỹ dành cho Huawei có thể ảnh hưởng nặng nề tới hơn 800 doanh nghiệp tại Nhật Bản
Lệnh cấm mới của Mỹ dành cho Huawei có thể ảnh hưởng nặng nề tới hơn 800 doanh nghiệp tại Nhật Bản

Bài viết liên quan