Qualcomm thử nghiệm cảm biến vân tay trong màn hình mới: khu vực nhận diện rộng và tốc độ mở nhanh hơn

Qualcomm thử nghiệm cảm biến vân tay trong màn hình mới: khu vực nhận diện rộng và tốc độ mở nhanh hơn
Qualcomm thử nghiệm cảm biến vân tay trong màn hình mới: khu vực nhận diện rộng và tốc độ mở nhanh hơn

Bài viết liên quan