Apple phát hành iOS 13.5: cập nhật Face ID, API thông báo phơi nhiễm Covid-19

Apple phát hành iOS 13.5: cập nhật Face ID, API thông báo phơi nhiễm Covid-19
Apple phát hành iOS 13.5: cập nhật Face ID, API thông báo phơi nhiễm Covid-19

Bài viết liên quan